ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Εγγραφείτε στο σωματείο μας για να αποκτήσετε την Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ψυκτικού η οποία κατέστη απαραίτητη πλέον για την λειτουργία των καταστημάτων σας και την Πιστοποίηση για τη χρήση των ψυκτικών υγρών.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΛΛHNIKO ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΛIΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΨΥΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ»

 

ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΥΣΤΑΣΗ

Συνίσταται μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο και ειδικότερα Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΛIΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΥΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ» και το διακριτικό τίτλο ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. διεπόμενο από τις διατάξεις των άρθρων 78 και επομ. του ΑΚ καθώς και της Ελληνικής Νομοθεσίας γενικότερα.


ΑΡΘΡΟ 2 - ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

Έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη των Αθηνών, προσωρινά δε γραφεία τα επί της οδού Κριναγόρου 38 & Μάχης Αναλάτου 83 στο Νέο Κόσμο Αττικής.


ΑΡΘΡΟ 3 - ΜΕΛΗ

Μέλη του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. με δικαίωμα πλήρους και ισότιμης συμμετοχής κατά τις διατάξεις του νόμου και του παρόντος δικαιούνται να καθίστανται οι αδειούχοι ψυκτικοί ή αυτοί που έχουν τις προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας ψυκτικού σύμφωνα με το Π.Δ. α/α 1 (ΦΕΚ 3 - 8 Ιανουαρίου 2013) και διατηρούν επιχείρηση με αντικείμενο δραστηριότητας τη συντήρηση, επισκευή και τοποθέτηση ψυκτικών και κλιματιστικών εγκαταστάσεων σε αυτοκίνητα και τροχοφόρα οχήματα που αποδεδειγμένα κατά τα κατωτέρω είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν εντός ή εκτός της περιφέρειας τ. Διοίκησης Πρωτευούσης, ήτοι επί ελληνικού εδάφους γενικότερα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων και των θυγατρικών ως και των κατά δευτερεύουσα έδρα επί ελληνικού εδάφους επιχειρήσεων ψύξεως και κλιματισμού αυτοκινήτων και τροχοφόρων, ανεξάρτητα από την τυχόν στην αλλοδαπή έδρα της μητρικής ή από την κυρία έδρα της επιχείρησης.

Για την είσοδο και την εγγραφή του ενδιαφερομένου στον ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. απαιτείται έγγραφη αίτηση εις το Διοικητικό Συμβούλιο μετά τριών φωτογραφιών, εις την οποία περιέχονται α) πλήρη στοιχεία αστυνομικής ταυτότητας και διεύθυνσης επιχειρήσεως β) δήλωση ότι αποδέχεται τις διατάξεις του καταστατικού. Η εγγραφή συντελείται δια αποφάσεως του Δ.Σ. του σωματείου, μετά προηγούμενο έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής. Το εγγραφόμενο μέλος καταβάλλει άμεσα στον ταμία το οριζόμενο από τη Γενική Συνέλευση ποσό εγγραφής και εντός έξι (6) μηνών από την εγγραφή του το οριζόμενο από τη Γενική συνέλευση ποσόν της ετήσιας συνδρομής.
Υλοποιείται δε με την χορήγηση στον εγκρινόμενο ως μέλος σχετικής «ταυτότητας τακτικού μέλους» που θα πρέπει να τηρείται από αυτόν και βάσει της οποίας θα πρέπει τούτος να ασκεί πλήρη τα εκ του καταστατικού δικαιώματά του. Για την έξοδο μέλους από τον ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και του παρόντος καταστατικού, του οποίου η σοβαρή παράβαση συνιστά λόγο αποβολής του μέλους από τον ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. κατά την κρίση της Γενικής Συνέλευσης η οποία αποφασίζει πάντοτε μετά προηγούμενη ακρόαση του μέλους που κατηγορείται για την παράβαση. Η απόφαση περί αποβολής προσβάλλεται όπως ο νόμος ορίζει.


ΑΡΘΡΟ 4 - ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. που όπως εξετέθη, θα είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι οικονομικός και κοινωνικός. Ο οικονομικός σκοπός του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. συνίσταται στην κατοχύρωση, προστασία προβολή και προώθηση των ατομικών και συλλογικών συμφερόντων όλων αδιακρίτως των μελών του που, εν όψει της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου της απασχολήσεώς τους, δε μπορούν να αντιμετωπισθούν τελεσφόρως, ει μη μόνον από αυτά τα ίδια. Και δη με όλα τα ενδεδειγμένα διαβήματα, παραστάσεις, υπομνήματα, προτάσεις και γενικά νόμιμα, σε συλλογικό επίπεδο, μέσα ενώπιον όλων των αρχών, Τραπεζών και Οργανισμών γενικά της χώρας, καθώς και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών πάσης φύσεως. Ώστε να υποβοηθηθεί θετικά και αποφασιστικά ο εκσυγχρονισμός, η βελτίωση και η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων ψύξης αυτοκινήτων, με παράλληλη επέκταση και στα τροχοφόρα γενικότερα που στερούνται οργάνωσης.

Ο κοινωνικός σκοπός του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. συνίσταται στην επιδίωξη ίσων όρων ανταγωνισμού και παροχής ευκαιριών σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις ψύξης αυτοκινήτων και τροχοφόρων που λόγω μεγέθους και επίσης έλλειψης οργανωμένης και δυναμικής συλλογικής εκπροσώπησης δυσχεραίνονται σήμερα στη λειτουργία και ανάπτυξή τους και αδυνατούν να παρακολουθήσουν την ταχύτατα εξελισσόμενη τεχνολογική πρόοδο, στον τομέα του κλιματισμού αυτοκινήτων και τροχοφόρων και να προσαρμοσθούν σ' αυτή επ' ωφέλεια και των ιδίων αλλά και της Εθνικής Οικονομίας ευρύτερα.

Στην επιδίωξη του σκοπού αυτού πρωταρχικό ρόλο θα κατέχει, όπως είναι φυσικό:

1. Οι δι' ηνωμένων δυνάμεων παραστάσεις επί ζωτικής φύσεως θεμάτων (λειτουργικότητας και άλλων) που χρονίζοντα από καιρό απασχολούν και σήμερα τον κλάδο και η συστηματική ενημέρωση όλων των μελών επί των αποτελεσμάτων εκ των σχετικών προς επίλυση τους επαφών με τα όργανα του Δημοσίου.

2. Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μελών του κλάδου επί των υφισταμένων και ανακυπτόντων εκάστοτε τεχνικής φύσεως θεμάτων

3. Η παροχή και υπόδειξη στοιχείων και μεθόδων εξειδίκευσης και εκπαίδευσης του προσωπικού των επιχειρήσεων του κλάδου προκειμένης αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης της επελθούσης και στο επάγγελμα του κλάδου νέας τεχνολογικής εξέλιξης. Με σκοπό την ευκολότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση και επίλυση των αναφυόμενων πολύπλοκων σήμερα συνέπεια παντελούς έλλειψης εξειδίκευσης τεχνικών προβλημάτων και εντεύθεν τη μείωση του κόστους τοποθέτησης - επισκευής συσκευών κλιματισμού σε όλα τα αυτοκίνητα και τροχοφόρα, καινούργια ή μεταχειρισμένα, παλαιάς ή νέας τεχνολογίας. Πράγμα που θα επιφέρει αναμφίβολα και διεύρυνση των σχετικών εργασιών επ' ωφέλεια και των ιδίων των επιχειρήσεων του κλάδου και του καταναλωτικού εν γένει κοινού, σε τελική δε ανάλυση και της ιδίας της εθνικής οικονομίας.

4. Η παροχή και υπόδειξη στοιχείων αποβλεπόντων πέραν της ορθολογικότερης διαχείρισης στη βελτίωση της μεταχείρισης των χρησιμοποιούμενων και στον κλιματισμό των αυτοκινήτων και τροχοφόρων χημικών παρασκευασμάτων ( φρέον κλπ. ) προς αποτροπή επιβλαβών για το περιβάλλον επιβαρύνσεων σύμφωνα και με τις επιταγές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σήμερα δε φτάνουν καν στις σχετικές επιχειρήσεις και συνεργεία συνέπεια της ρηθείσης παντελούς ελλείψεως οργανώσεως τους.


ΑΡΘΡΟ 5 - ΔΙΟIΚΗΣΗ

1. Ο ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. θα διοικείται από αιρετό πενταμελές (5/μελές) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, τον Ταμία και τον υπεύθυνο ενημέρωσης-πληροφόρησης των μελών.

2. Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία. Κατ' εξαίρεση η θητεία του πρώτου Δ.Σ. θα είναι ενιαυσίας (ετήσιας) διάρκειας. Η εκλογή του Δ.Σ. γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και με δικαίωμα ίσης ψήφου όλων των εγγεγραμμένων μέχρι προ τριμήνου μελών που θα είναι ενήμερα μέχρι και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προκήρυξη των αρχαιρεσιών. Η ψηφοφορία διεξάγεται ενώπιον και με την ευθύνη τριμελούς Eφορευτικής Επιτροπής διοριζόμενης από τη Γενική Συνέλευση με την απόφαση διενέργειας αρχαιρεσιών. Η προκήρυξη των αρχαιρεσιών γίνεται από το απερχόμενο Δ.Σ., το οποίο θα έχει την ευθύνη της λειτουργίας του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. μέχρι της συγκρότησης σε σώμα του εκλεγμένου εκάστοτε νέου Δ.Σ. στο οποίο γίνεται παράδοση της Διοίκησης και η ενημέρωση του επί εκκρεμών ζητημάτων που απασχολούν τον ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. είναι δυνατή η διεξαγωγή αρχαιρεσιών προ της λήξεως της τριετίας, αν αυτό ζητηθεί τουλάχιστον από το 40% των εγγεγραμμένων κατά τα άνω μέλη και αποφασιστεί από επί τούτου συγκαλούμενη έκτακτη Γ.Σ.

3. Τα εκτός της περιφέρειας τ. Διοίκησης Πρωτεύουσας ενήμερα ως άνω μέλη του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. δύναται να ψηφίζουν με εξουσιοδότηση παρεχόμενη προς άλλο ομοίως ενήμερο μέλος μετά από νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους από δημόσια αρχή.

4. Η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους πέντε (5) πλειοψηφήσαντες ως επιτυχόντες, οι δε λοιποί κατά σειρά είναι αναπληρωματικοί. Στη συνέχεια με πρωτοβουλία του 1ου πλειψηφήσαντος συγκαλούνται οι πέντε (5) εκλεγέντες και συγκροτούνται σε σώμα για την κατανομή των στην 1η παράγραφο του παρόντος καθηκόντων.

5. Περισσότερες οδηγίες για τη διεξαγωγή γενικά των αρχαιρεσιών δίνονται με απόφαση της Γ.Σ.

6. Το Δ.Σ. είναι επιφορτισμένο με το έργο της καθημερινής λειτουργίας και της εκτέλεσης των προγραμμάτων του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. Συγκαλείται τακτικά άπαξ του μηνός ή εκτάκτως εφ' όσον ζητηθεί τουλάχιστον από τρία (3) μέλη του με έγγραφο υπογεγραμμένο παρ' αυτών και υποβαλλόμενο στον Πρόεδρο μέσω του Γραμματέα. Το έγγραφο πρέπει να διαλαμβάνει και τα προς συζήτηση θέματα για τα οποία ζητείται η σύγκληση.

7. Η σύγκληση γίνεται με πρόσκληση του Προέδρου προς τα μέλη, στα οποία επιδίδεται με ευθύνη του Γραμματέα τουλάχιστον από την προτεραία της οριζόμενης ημέρας συζήτησης.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. που παραλείπουν χωρίς εύλογη αιτία την τακτική συμμετοχή στις συνεδριάσεις πάνω από δύο φορές θεωρούνται αυτοδικαίως παραιτούμενα και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά μέλη.


ΑΡΘΡΟ 6 - ΓΕΝIΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. Αυτή εκλέγει και παύει το Δ.Σ., εγκρίνει ή απορρίπτει το έργο αυτού, εγκρίνει το πρόγραμμα μακροπρόθεσμης δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό και έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία.

2. Τακτική Συνέλευση συγκαλείται τον πρώτο μήνα κάθε έτους με σκοπό την ελεύθερη συζήτηση των πεπραγμένων του Δ.Σ., την έγκριση ή την απόρριψη αυτών και του ισολογισμού χρήσεως, την έγκριση του προϋπολογισμού της επόμενης διαχειριστικής χρήσεως, τη διενέργεια αρχαιρεσιών κλπ.

3. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε το ζητήσει το 40% των εγγεγραμμένων και ενήμερων μελών, τουλάχιστον ένα τρίμηνο προ της διατυπώσεως του αιτήματος αυτού, με συγκεκριμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως με αντικείμενο τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης του αναφαίρετου δικαιώματος απορρήτου των μελών του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. και την ευθύνη πλέον του ενός μελών του Δ.Σ.

5. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα αν παρίσταται το ήμισυ πλέον ενός των κατά τα άνω εγγεγραμμένων και ενήμερων μελών του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ.. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την οριζόμενη ημέρα σύγκλισης, αυτή επαναλαμβάνεται την αντίστοιχη ημέρα της επομένης εβδομάδας στον τόπο και χρόνο οπότε θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία οσαδήποτε μέλη και αν βρίσκονται. Της Γ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. με Γραμματέα του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ.

6. 0ι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται κατ' απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρως ψηφισάντων μελών. Επί θεμάτων μεταβολής ή διεύρυνσης του σκοπού του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ., αποβολής μέλους, τροποποίησης του καταστατικού, διάλυσης του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. και όπου προβλέπει ο Νόμος απαιτείται παμψηφία προς λήψη απόφασης. Τις αποφάσεις υπογράφει ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ένα (1) τουλάχιστον μέλος αυτού και ο Γραμματέας.


ΑΡΘΡΟ 7 - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία μπορεί να αποφασισθεί η συμμετοχή του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις όπως ΕΟΒΕΑΜ, ΟΨΕ και άλλες. Στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις το Σωματείο συμμετέχει με αντιπροσώπους εκλεγμένους από τη Γενική Συνέλευση των μελών του.


ΑΡΘΡΟ 8 - ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη εκλεγόμενα από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες προς ανάδειξη Δ.Σ. μετά τριών (3) αναπληρωματικών. Έργο της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος των πεπραγμένων του Δ.Σ. στο τέλος της θητείας του. Η Ε.Ε. συντάσσει σχετική έκθεση ειδικά αιτιολογημένη, την οποία υποβάλλει στη Γ.Σ. προς έγκριση ή απόρριψη μερικά ή ολικά και αντίστοιχη απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. ή καταλογισμό ευθυνών.


ΑΡΘΡΟ 9 - IΣΟTlΜIΑ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. έχουν ίσα δικαιώματα που απορρέουν από το παρόν καταστατικό και από το Νόμο. Δικαιούνται συνεπώς να προσφεύγουν στο Δ.Σ. ή στη Γ.Σ. ή και στα αρμόδια δικαστήρια, εφ' όσον έχουν σοβαρούς λόγους που' εδραιώνουν παραβίαση των δικαιωμάτων τους σαν ισότιμων μελών. Τα μέλη θα λαμβάνουν έγγραφη απάντηση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη διατύπωση του σχετικού παραπόνου με αιτιολογημένη έκθεση για την αντικειμενική και δίκαιη αντιμετώπισή του. Τα μέλη υποχρεούνται να σέβονται τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. που είναι, επιφορτισμένα με την υλοποίηση των αποφάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που παρά την έγγραφη σύσταση το μέλος δε συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του Δ.Σ. θα τίθεται σε στέρηση όλων των διευκολύνσεων και των δικαιωμάτων των λοιπών μελών, εκτός του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μέχρι συμμόρφωσής του. Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. και των υπολοίπων μελών από κατά πρόθεση πράξεις και παραλείψεις μέλους κατά παράβαση των αρχών του παρόντος καταστατικού το ζήτημα άγεται με μέριμνα του Δ.Σ. στη Γ.Σ. με το ερώτημα της αποβολής ή της επιδίωξης αποζημίωσης ή αμφοτέρων.


ΑΡΘΡΟ 10 - ΠΟΡΟl

1. Κύριο πόρο του ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. αποτελούν οι τακτικές και έκτακτες συνδρομές των μελών, μέσω των οποίων πρόκειται να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του σαν προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση της αποστολής του θεσμού αυτού.

2. Η τακτική συνδρομή έκαστου μέλους, αναπροσαρμοσμένη ανά έτος σύμφωνα με τις μεταβολές του μέσου επιπέδου του επίσημου δείκτη τιμών καταναλωτή, θα καθορίζεται εκάστοτε με απόφαση του Δ.Σ.

3. Τα μέλη μπορούν να καταθέτουν έκτακτες συνδρομές για την εύρυθμη λειτουργία της Ένωσης, σε αναγνώριση των θετικών υπηρεσιών που προσφέρει στις επιχειρήσεις τους.


ΑΡΘΡΟ 11 - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί Σωματείων, ιδίως οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και για τυχόν ελλείψεις αυτής το δίκαιο που προβλέπεται με τις σχετικές Οδηγίες και Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΟΤΥΠΟΥ

Το λογότυπο του Σωματείου περιγράφεται ως εξής:

Τέσσερα ομόκεντρα βέλη που δείχνουν τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα όπου στο κέντρο τους εικονίζεται ο χαρακτηριστικός κρύσταλλος της ψύξης.

Το δεξί και το αριστερό βέλος χρώματος πράσινου συμβολίζουν το Οικολογικά προσανατολιζόμενο Σωματείο μας.

Το βέλος που δείχνει προς τα πάνω χρώματος κόκκινου συμβολίζει την άνοδο της θερμοκρασίας, δηλαδή το θερμό.

Το βέλος που δείχνει προς τα κάτω συμβολίζει τη μείωση της θερμοκρασίας, δηλαδή τη ψύξη.

Στα δεξιά της παραστάσεως αυτής θα αναγράφονται τα αρχικά «ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ.» και κάτω από αυτά οι λέξεις στις οποίες αντιστοιχούν τα αρχικά, δηλαδή: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΛIΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΨΥΞΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ.

 

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από άρθρα 12 μετά τις τροποποιήσεις, εγκρίθηκε σήμερα από την έκτακτη Γενική Συνέλευση, που συγκλήθηκε για το σκοπό αυτό και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Αθήνα, 25 / 1 / 2014


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                           Ο Γραμματέας του Δ.Σ.

Copyright © ΕΛ.ΣΕ.ΚΑΤ. Designed & Developed by Serviclima Co